Autoritatea Naţ. de Regl. pentru Serviciile Publice de Gosp. Comunală

 
Ordin nr. 255/2006

din 14/04/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 385 din 04/05/2006

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică


 

    Având în vedere dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. a) şi ale art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală emite prezentul ordin.

   Art. I. - Anexa nr. 1 "Metodologia de repartizare şi facturare a consumurilor individuale de energie termică în imobile de tip condominiu" la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 233/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 21 septembrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 2, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Principiile de repartizare a cheltuielilor aferente consumurilor individuale de energie termică pot fi aplicate şi în cadrul asociaţiilor de proprietari cu care nu sunt încheiate convenţii de facturare individuală, în baza propriilor metodologii de repartizare stabilite de asociaţiile respective în condiţiile legii."
   2. La articolul 3 punctul 3.17, litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) toate instalaţiile condominiului aflate în folosinţă comună, cu care este înzestrată clădirea, ca de exemplu: conductele de apa caldă şi de încălzire care trec prin proprietatea comună şi cea individuală şi la care pot fi racordate instalaţiile individuale de încălzire şi de apă caldă prin punctele de distribuţie din apartamente sau spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă."
   3. La articolul 3, după punctul 3.17 se introduce un nou punct, punctul 3.171, cu următorul cuprins:
    "3.171. preţ local - preţul pentru energia termică furnizată populaţiei prin sistemele centralizate, aprobat de consiliile locale şi, respectiv, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti;".
   4. La articolul 3, punctul 3.23 va avea următorul cuprins:
    "3.23. repartizarea cheltuielilor cu energia termică - totalitatea acţiunilor şi activităţilor desfăşurate de prestator în scopul determinării cotelor-părţi din cheltuielile totale aferente energiei termice înregistrate de grupul de măsurare/contoare montat la branşamentul termic al condominiului;".
   5. La articolul 3 punctul 3.28, litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) temperatura de intrare a agentului termic în corpul de încălzire este de 90C;".
   6. La articolul 3 punctul 3.28, litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) temperatura de ieşire a agentului termic din corpul de încălzire este de 70C;".
   7. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Metodologia de repartizare şi facturare individuală a consumurilor de energie termică pentru încălzire în imobilele de tip condominiu unde nu sunt montate sisteme de repartizare a costurilor poate fi aplicată numai în cazul în care:".
   8. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Cotele de energie termică pentru încălzire, repartizate conform criteriului stabilit la alin. (1), se facturează la preţul naţional de referinţă sau la preţul local, după caz."
   9. La articolul 12, alineatul (2) se abrogă.
   10. La articolul 12, alineatul (3) se abrogă.
   11. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
    "Art. 20. - În cazul în care există condominii cu centrale termice montate la nivel de scară sau de bloc, ce nu sunt dotate cu contoare de energie termică pentru defalcarea cheltuielilor aferente încălzirii şi apei calde de consum, atunci cantitatea de combustibil utilizat pentru furnizarea căldurii se consideră, în perioada de încălzire, în procent de 80% din cantitatea de combustibil consumat."
   12. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
    "Art. 21. - În cazul în care există condominii cu puncte termice proprii montate la nivel de scară sau de bloc, ce nu sunt dotate cu contoare de energie termică pentru defalcarea cheltuielilor aferente încălzirii şi apei calde de consum, atunci energia termică utilizată pentru furnizarea căldurii se consideră, în perioada de încălzire, în procent de 80% din energia termică consumată."
   13. La articolul 27 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente părţilor comune [C(indiv. pc ap)]:

    C(indiv. pc ap) = Q(indiv. pc înc.) x P(NR),
    unde:
    P(NR) reprezintă preţul naţional de referinţă sau preţul local, după caz;".
   14. La articolul 27, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Factura individuală reprezentând contravaloarea energiei termice consumate pentru încălzire, ce trebuie achitată de un proprietar al unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă, desprins de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, va conţine contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente părţilor comune [C(indiv. pc ap)]:

    C(indiv. pc ap) = Q(indiv. pc înc.) x P(NR),
    unde:
    P(NR) reprezintă preţul naţional de referinţă sau preţul local, după caz."
   15. La articolul 28, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
    "Art. 28. - (1) Metodologia de repartizare şi facturare individuală a consumurilor de energie termică pentru încălzire în imobilele de tip condominiu unde sunt montate sisteme de repartizare a costurilor poate fi aplicată numai în cazul în care:".
   16. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
    "Art. 30. - În cazul în care în condominiu există spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, alimentate de la branşamentul termic comun al condominiului şi pentru care nu este respectată încă prevederea de separare a instalaţiilor, repartizarea cheltuielilor cu energia termică pentru încălzire se face conform indicaţiilor repartitoarelor de costuri pentru încălzire montate în aceste spaţii, fără aplicarea factorilor de amplasare, sau proporţional cu suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire din spaţiile respective, majorată cu 20%."
   17. La articolul 31, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care proprietarii spaţiilor cu destinaţie mixtă din condominiu, unde se desfăşoară efectiv activităţi, nu asigură montarea repartitoarelor de costuri pentru încălzire, repartizarea cheltuielilor pentru încălzire se face proporţional cu suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire din spaţiile respective, majorată cu 10%."
   18. La articolul 33, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Cotele de energie termică pentru încălzire, repartizate conform criteriului stabilit la alin. (1), se facturează la preţul naţional de referinţă sau la preţul local, după caz."
   19. La articolul 38, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "Art. 38. - (1) Repartizarea cheltuielilor/consumurilor individuale de energie termică pentru încălzire se face de către prestator, care are obligaţia de a preda tabelul centralizator cu consumurile individuale ce revin fiecărui spaţiu din condominiu furnizorului de energie termică şi asociaţiei de proprietari, la datele stabilite în contractul de furnizare a energiei termice."
   20. La articolul 38, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
    "(11) Furnizorul de energie termică este obligat să transmită prestatorului consumurile înregistrate de mijloacele de măsurare legale sau consumurile evaluate, în maximum 4 zile de la citirea/evaluarea contoarelor de pe branşamentul termic."
   21. Partea introductivă a articolului 41 va avea următorul cuprins:
    "Art. 41. - Pentru determinarea consumurilor individuale pentru încălzire, prestatorii vor respecta următoarele etape:".
   22. La articolul 44 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente părţilor comune [C(indiv. pc ap)]:

    C(indiv. pc ap) = Q(indiv. pc înc.) x P(NR),
    unde:
    P(NR) reprezintă preţul naţional de referinţă sau preţul local, după caz;".
   23. La articolul 44, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Factura individuală reprezentând contravaloarea energiei termice pentru încălzire, ce trebuie achitată de un proprietar al unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă, desprins de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, dar care are asigurată altă sursă de căldură, va conţine contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente părţilor comune [C(indiv. pc ap)]:

    C(indiv. pc ap) = Q(indiv. pc înc.) x P(NR),
    unde:
    P(NR) reprezintă preţul naţional de referinţă sau preţul local, după caz."
   24. Articolul 45 va avea următorul cuprins:
    "Art. 45. - Factura individuală cuprinzând contravaloarea energiei termice pentru încălzire, ce trebuie achitată de un proprietar al unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă, desprins de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, dar care nu are asigurată altă sursă de căldură, va conţine contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente părţilor comune [C(indiv. pc ap)]:

    C(indiv. pc ap) = Q(indiv. pc înc.) x P(NR),
    unde:
    P(NR) reprezintă preţul naţional de referinţă sau preţul local, după caz."
   25. La articolul 51, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Cotele de energie termică pentru apa caldă de consum, repartizate conform criteriului stabilit la alin. (1), se facturează la preţul naţional de referinţă sau la preţul local, după caz."
   26. La articolul 59, litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente consumului de apă caldă din proprietatea individuală [C(indiv. ap acc)]:

    C(indiv. ap acc) = Q(indiv. ap acc) x P(NR),
    unde:
    P(NR) reprezintă preţul naţional de referinţă sau preţul local, după caz;".
   27. Articolul 60 va avea următorul cuprins:
    "Art. 60. - Factura individuală reprezentând contravaloarea energiei termice aferente apei calde de consum, ce trebuie achitată de un proprietar al unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă, desprins de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, va conţine contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente părţilor comune [C(indiv. pc ap)]:

    C(indiv. pc ap) = Q(indiv. pc acc) x P(NR),
    unde:
    P(NR) reprezintă preţul naţional de referinţă sau preţul local, după caz."
   28. Articolul 62 va avea următorul cuprins:
    "Art. 62. - (1) Contoarele de apă caldă care au aprobare de model şi verificare metrologică iniţială pot fi utilizate ca repartitoare de costuri pentru apă caldă.
    (2) Pentru garantarea corectitudinii înregistrărilor şi încadrarea în erorile tolerate, maxim admisibile, asociaţiile de proprietari/locatari pot solicita Biroului Român de Metrologie Legală verificarea, contra cost, în baza unor normative tehnice special întocmite în acest scop, a contoarelor de apă utilizate ca repartitoare de costuri.
    (3) După verificare, contoarele utilizate ca repartitoare de costuri care au îndeplinit condiţiile stabilite în normativele tehnice se pot monta şi utiliza în instalaţie.
    (4) Este interzisă montarea în instalaţii a contoarelor de apă utilizate ca repartitoare de costuri care nu au îndeplinit condiţiile stabilite în normativele tehnice."
   29. La articolul 69, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Cotele de energie termică pentru apa caldă de consum, repartizate conform criteriului stabilit la alin. (1), se facturează la preţul naţional de referinţă sau la preţul local, după caz."
   30. La articolul 78, litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente consumului de apă caldă din proprietatea individuală [C(indiv. ap acc)]:

    C(indiv. ap acc) = Q(indiv. ap acc) x P(NR),
    unde:
    P(NR) reprezintă preţul naţional de referinţă sau preţul local, după caz."
   31. La articolul 79, litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) contravaloarea cotei individuale de energie termică aferente părţilor comune [C(indiv. pc ap)]:

    C(indiv. pc ap) = Q(pc acc) x K x P(NR),
    unde:
    P(NR) reprezintă preţul naţional de referinţă sau preţul local, după caz;".
   32. La articolul 86 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) livrării şi montării de repartitoare de costuri neconforme cu standardele române SR EN 834 şi SR EN 835, respectiv cu cerinţele din Normativul tehnic privind condiţiile de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum;".
   Art. II. - Anexa nr. 3 "Normativ tehnic privind condiţiile de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum" la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 233/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 21 septembrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 2, alineatul (4) se abrogă.
   2. La articolul 6, litera d) va avea următorul cuprins:
    "d) pentru fiecare combinaţie, corp de încălzire repartitor de costuri se cunosc factorii de evaluare specifici prevăzuţi în SR EN 834, respectiv SR EN 835, factorii de amplasare corespunzători poziţiei incintei încălzite în cadrul condominiului, precum şi suprafaţa echivalentă termic şi debitul de agent termic nominal;".
   3. La articolul 6, litera f) va avea următorul cuprins:
    "f) încălzirea incintei nu se realizează: prin pardoseală, prin plafon, cu aer cald, cu aeroterme, agentul termic utilizat nu este aburul, precum şi în toate cazurile stabilite de standardele SR EN 834, respectiv SR EN 835;".
   4. La articolul 6, litera g) se abrogă.
   5. La articolul 6, litera i) va avea următorul cuprins:
    "i) cel puţin 80% din proprietarii spaţiilor cu destinaţie de locuinţă au montate sisteme de repartizare a costurilor pe toate corpurile de încălzire racordate la instalaţia interioară de distribuţie a energiei termice din condominiu, condiţie ce trebuie respectată şi în cazul imobilelor tip condominiu în care sunt constituite mai multe asociaţii de proprietari/locatari, din care numai unul are calitatea de titular de contract de furnizare a energiei termice."
   6. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Pentru a fi montate şi utilizate, repartitoarele electronice de costuri trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice prevăzute în SR EN 834. Conformitatea cu aceste cerinţe trebuie să rezulte din documentaţia tehnică a produsului şi certificatul de conformitate emis de o unitate autorizată."
   7. Partea introductivă a articolului 11 va avea următorul cuprins:
    "Art. 11. - Procedura de calcul utilizată la repartizarea costurilor cu repartitoare de costuri trebuie să conţină:".
   8. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care gradul de corelare este determinat în alte condiţii decât cele precizate în SR EN 834, aceste condiţii trebuie definite în documentele încheiate la darea în exploatare a repartitoarelor, iar prestatorul garantează că aceste condiţii au fost definitorii pentru toate repartitoarele montate în condominiu."
   9. La articolul 18, alineatul (2) se abrogă.
   10. La articolul 22 litera d), punctul 3 se abrogă.
   11. Articolul 29 se abrogă.
   12. La articolul 44, alineatul (1) se abrogă.
   13. La articolul 44, alineatul (2) se abrogă.
   14. Articolul 48 va avea următorul cuprins:
    "Art. 48. - Pentru un condominiu, repartitoarele de costuri pentru încălzire şi apă caldă vor fi de acelaşi tip, iar montarea acestora se realizează, pentru toţi membrii asociaţiei, de acelaşi prestator."
   Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele Autorităţii Naţionale
de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală,
Jeanina Preda

    Bucureşti, 14 aprilie 2006.
    Nr. 255.