icon-calorifer

Servicii • Eliberare avize tehnice

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în activitatea de emitere Aviz tehnic / Traseu / PUG / PUZ / PUD / Amplasament / Informare / Aviz de principiu / Branşare / Debranşare

 1. Solicitantul completează cererea disponibilă la https://www.cmteb.ro/files/avize/cerere_emitere_avize_tehnice_TermoficareBucuresti.pdf.
 2. Cererea completată la toate rubricile împreună cu C.I. persoană fizică sau CUI persoană juridică, după caz, se trimit la adresa de e-mail avize@cmteb.ro pentru întocmirea facturii proforme.
 3. După întocmirea facturii proforme, CMTEB o va trimite solicitantului pe e-mail.
 4. Dovada plății (chitanță BCR, OP, raport tranzacție etc.) împreună doar cu actele specificate în cerere se depun la sediul din str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18, sector 4. (prin curier, poștă)
 5. În situația în care se optează pentru efectuarea plății la depunere, vă informăm ca acest lucru se poate face prin intermediul POS-ului instalat la sediul nostru.
 6. CMTEB emite factura fiscală și o trimite solicitantului pe adresa de e-mail indicată în cerere sau din corespondență împreună cu numărul de înregistrare al dosarului, sau o predă solicitantului.
 7. Eliberarea avizului CMTEB: Pentru eliberarea avizului tehnic, solicitantul/împuternicitul acestuia se va prezenta/poate apela la serviciile de curierat la sediul din str. Constantin Radulescu Motru numai în timpul programului de lucru cu publicul. La ridicare se va prezenta procura/împuternicirea/delegația/AWB curier și actul de identitate.
Program de lucru cu publicul:

LUNI - JOI : 09.00-12.00

Avizul de Amplasament este documentul care conține rezoluția propunerii de amplasament a unui obiectiv în cadrul acestuia, fiind detaliat gradul de îndeplinire a condițiilor de coexistență a obiectivului cu rețele de termoficare.
Acesta poate fi solicitat pentru a primi informaţii cu privire la situaţia rețelelor de utilităţi pe amplasament atât în vederea împrejmuirii unui teren, extinderi, consolidări, supraetajări, demolării unei construcţii, cât și pentru o construcție nouă sau eliberare P.U.Z., P.U.D. și P.U.G..
- Extindere, consolidare, reamenajare, recompartimentare construcţie existentă;
- Construcţie imobil nou, imprejmuire teren;
- Constructie balcon, creare gol acces exterior, schimbare destinatie spaţiu;
- Desfiinţare construcţii existente;
- Intrare în legalitate construcţie.

Documente necesare pentru obtinerea avizelor PUG / PUZ / PUD / AMPLASAMENT / INFORMARE / AVIZ DE PRINCIPIU
 • Cerere (model)
 • Copie dupa actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă un drept real asupra terenului /incintei/clădirii (drept de proprietate/drept de administrare, drept de concesiune, uz, uzufruct, superficie, servitute).
 • Copie dupa Certificatul de Urbanism (în termenul de valabilitate, lizibil).
 • Doua copii a planului cadastral obținut de la OCPI, la scară reală 1:500 (care să conțină ștampila anexă la certificatul de urbanism) pe care se va propune (desena) viitoarea construcție ce face obiectul avizării.
 • O copie a planului de încadrare în zonă, obținut de la OCPI la scară reală 1:2000 (care să contină ștampila anexă la certificatul de urbanism), pe care se va propune (desena) viitoarea construcție ce face obiectul avizării.
 • Copie dupa Certificatul Unic de Înregistrare la Registrul Comerțului și/sau a Certificatului de înregistrare Fiscală (în cazul agenților economici/instituțiilor publice).
 • Memoriu tehnic .
 • Pentru un imobil cu subsol: plan limită subsol și acces la proprietate și subsol.

NOTĂ: În cazul în care se solicită aviz de amplasament (conform C.U.) şi în prealabil s-a obţinut avizul P.U.D., este obligatoriu să se completeze documentatia cu avizul şi planul anexă aprobat, cât şi cu Hotărârea Consiliului Local de Sector.

Tarife avize tehnice P.U.G., P.U.Z., P.U.D., Amplasament, Informare

Pentru avizele P.U.G., P.U.Z., P.U.D., Amplasament, Informare tariful a fost stabilit în funcţie de suprafaţa studiată, specificată în Certificatul de Urbanism sau în Memoriul Tehnic / planul de situaţie etc., cât şi de obiectivul sau obiectivele pentru care se doreşte avizarea.

T1 - Tarif pentru Amplasament, Informare studiat pentru suprafaţă mai mică de 100 mp (asimilat cu un plan scara 1:500, format A2, A3, A4):
T1 = 136 lei (fără TVA)

T2 - Tarif pentru P.U.Z., P.U.D., Amplasament studiat pentru suprafaţă mai mare de 101 mp şi mai mică sau egală cu 500 mp (asimilat cu un plan scara 1:500, format A2, A3, A4):
T2 = 204 lei (fără TVA)

T3 – Tarif pentru P.U.G., P.U.Z., P.U.D., Amplasament studiat pentru suprafaţă mai mare de 500 mp se va percepe un tarif de 0,40 lei/mp (fără TVA) pentru fiecare mp suplimentar primilor 500 mp.

Termenul de emitere a avizului tehnic este de 15 zile lucrătoare.

NOTĂ:
- Depunerea documentaţiei tehnice pentru emiterea oricărui tip de aviz necesită prezentarea dovezii achitării taxei aferente acestuia.
- Persoanele delegate vor prezenta OBLIGATORIU la eliberarea avizului o copie după procură / delegaţie şi se vor legitima cu actul de identitate.
- Documentația se depune în str.Constantin Rădulescu Motru nr.18, sector 4 București în zilele de Luni - Joi, între orele 9.00 – 12.00.

Avizele necesare executării lucrărilor la rețelele de utilități publice sunt avizele de traseu solicitate în Certificatul de Urbanism, pentru obținerea Autorizației de construire sau cele solicitate de către instituțiile publice în vederea eliberării Acordului/Autorizației administratorului drumului comform HCGMB275/2020 ANEXSA 7.

Avizele de traseu pot fi pentru:


- lucrări de extindere conducte de apă, canal, electrice, gaze, reţele termice, telefonie;
- lucrări de înlocuire conducte de apă, canal, electrice, gaze, reţele termice, telefonie;
- lucrări de deviere conducte de apă, canal, electrice, gaze, reţele termice, telefonie;
- branşamente/racordări de gaze naturale, electrice, apă, canal, reţele termice, telefonie;
- lucrări de extindere/modernizare reabilitare sistem rutier (rulare, pietonal şi piste pentru biciclisti), înlocuire/extindere căi rulare linie tramvai, pasaje supraterane şi subterane, străpungeri, etc.

Documente necesare obținerii avizului de teraseu
 • Cerere (model)
 • Copie după actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă un drept real asupra terenului/ incintei/clădirii (drept de proprietate/drept de administrare, drept de concesiune, uz, uzufruct, superficie, servitute;
 • Copie dupa Certificatul de Urbanism (în termenul de valabilitate, lizibil) – acolo unde este cazul.
 • Două copii a planului cadastral obținut de la OCPI, la scară reală 1:500 (care să conțină ștampila anexă la certificatul de urbanism) pe care să fie poziționat (desenat) viitorul traseu al rețelelor edilitare, cu lungimea corespunzătoare actelor depuse.
 • O copie a planului de încadrare în zonă, obținut de la OCPI, la scară reală 1:2000 (care să contină ștampila anexă la certificatul de urbanism), pe care să fie poziționat (desenat) viitorul traseu al rețelelor edilitare, cu lungimea corespunzătoare actelor depuse.
 • Inventarul de coordonate în Sistem Stereografic 1970* (ale traseului propus, certificat de firma de cadastru autorizată).
 • Memoriu tehnic.
 • Copie dupa Certificatul Unic de Înregistrare la Registrul Comerțului și/sau a Certificatului de înregistrare Fiscală (în cazul agenților economici/instituțiilor publice).
 • Împuternicire în original (în formă autentică dacă solicitantul este persoană fizică)
Tarife aviz tehnic de traseu

Pentru Avizele de Traseu tariful a fost stabilit în funcţie de lungimea studiată, specificată în Certificatul de Urbanism sau în Memoriul Tehnic / planul de situatie etc., cât şi de obiectivul sau obiectivele pentru care se doreşte avizarea.

T1 - Tarif pentru traseu studiat cu lungime mai mică sau egală cu 60 ml (asimilat cu un plan scara 1:500, format A2, A3, A4)
T1 = 204 lei (fără TVA)

T2 - Tarif pentru traseu studiat cu lungime mai mare de 60 ml şi mai mică sau egală cu 500 ml (asimilat cu un plan scara 1:500, format A2, A3, A4)
T2 = 272 lei (fără TVA)

T3 – Tarif pentru traseu studiat cu lungime mai mare de 500 ml se va percepe un tarif de 0,54 lei/ml (fără TVA) pentru fiecare ml suplimentar primilor 500 ml.

Termenul de emitere a avizului tehnic este de 15 zile lucrătoare.
Planurile de coordonare vor fi prezentate la Biroul Avize, pentru verificare şi semnare, de Luni - Joi între orele 9.00 – 13.00 la sediul din str. Constantin Rădulescu Motru nr.18, sect. 4 București.

NOTĂ:
- Depunerea documentaţiei tehnice pentru emiterea oricărui tip de aviz necesită prezentarea dovezii achitării taxei aferente acestuia.
- Persoanele delegate vor prezenta OBLIGATORIU la eliberarea avizului o copie după procură / delegaţie si se vor legitima cu actul de identitate.
- Documentația se depune în str.Constantin Rădulescu Motru nr.18, sector 4 București în zilele de Luni - Joi, între orele 9.00-12.00.

Documente necesare

Pașii necesari în vederea racordării și contorizării imobilului la rețeaua de termoficare:

 1. Se completează Cererea de racordare și contorizare
 2. În urma cererii se obține Acordul de racordare și contorizare
Important
 
 1. Termenul de emitere al avizului la documentația tehnică depusă este de 30 de zile lucrătoare.
 2. Documentatia tehnică este avizată în CTE CMTEB si se va achita tariful de verificare și avizare.
 3. Plata tarifului de avizare se face in momentul depunerii documentatiei tehnice.
 4. CMTEB va urmări execuția lucrărilor de racordare pe bază de contract de dirigenție de șantier, cu suportarea costurilor de către solicitant.

CMTEB nu este obligată sa emită avizul tehnic de racordare in următoarele situații:
- Cererea consumatorului adăugată la nivelul existent al consumului depășește capacitatea maximă a surselor de producere a energiei termice sau capacitatea maximă de transport a rețelei;
- Prin satisfacerea cererii s-ar incălca legile și reglementările în vigoare;
- Solicitantul nu acceptă respectarea prevederilor aplicabile din legile și reglementările în vigoare.

Termenul de valabilitate al avizului de racordare este de 12 luni de la data emiterii.

După obtinerea avizului de racordare și contorizare se poate trece la executia lucrărilor avizate în proiectul de racordare.

Date contact
 

Informatii despre stadiul dosarului depus puteti obtine de la Direcţia Tehnică-Dezvoltare - Serviciul Tehnic:
Adresa: Str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, Bucuresti
Telefon: 031.425.4873; 031.425.4875
Program: luni - vineri, între orele 8.30 - 12.30

Documente necesare

Pașii necesari în vederea separării și contorizării la rețeaua de termoficare:

 1. Se completează Cererea de separare și contorizare pe scări
 2. În urma cererii se obține Acordul de separare și contorizare pe scări / agenți economici
Important
 
 1. Termenul de emitere al avizului la documentația tehnica pentru separare si contorizare pe scări / agenti economici este de 30 de zile lucrătoare.
 2. Documentatia tehnică este avizata in CTE CMTEB si se va achita tariful de verificare si avizare.
 3. Plata tarifului de avizare se face in momentul depunerii documentatiei tehnice.

Termenul de valabilitate al avizului de separare si contorizare pe scări / agenti economici este de 12 luni de la data emiterii.

Date contact
 

Informatii despre stadiul dosarului depus puteti obtine de la Direcţia Tehnică-Dezvoltare - Serviciul Tehnic:
Adresa: Str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, Bucuresti
Telefon: 031.425.4873; 031.425.4875
Program: luni - vineri, între orele 8.30 - 12.30

Avizul tehnic C.T.E. se emite în urma analizării şi avizării proiectelor (P.T. şi D.E.) în cadrul comisiei de specialitate C.T.E. din cadrul CMTEB.

Tarif pentru analizarea şi avizarea în C.T.E. a proiectelor întocmite de terţi

T = 544 lei (fără TVA)

Pentru plata avizelor cu O.P.

- Solicitantul va transmite cererea de emitere aviz tehnic la adresa de e-mail: avize@cmteb.ro.
- Serviciul Tehnic va emite in baza acesteia factura proformă si o va transmite solicitantului pe e-mail.
- Solicitantul va achita contravaloarea prestatiei conform facturii proforme.
- După achitarea facturii proforme solicitantul va depune la Serviciul Tehnic documentatia tehnica impreuna cu o copie a documentului ce confirma efectuarea platii.
- După inregistrarea documentatiei tehnice se emite solicitantului factura fiscală.

Pentru altă modalitate de plată

- Solicitantul se va prezenta la cu documentatia tehnica la Serviciul Tehnic din str. Rădulescu Motru nr. 18, sector 4.
- Serviciul Tehnic va emite in baza acesteia factura proformă.
- Solicitantul va achita contravaloarea prestatiei conform facturii proforme la sediile B.C.R.
- După achitarea facturii proforme solicitantul va depune la Serviciul Tehnic documentatia tehnica impreuna cu o copie a documentului ce confirma efectuarea plătii.
- După inregistrarea documentatiei tehnice se emite solicitantului factura fiscală.

Plata prin intermediul POS

Se pot efectua plati prin intermediul POS-ului instalat la sediul CMTEB din str.C-tin Radulescu Motru nr.18, sector 4.