icon-calorifer

Servicii • Furnizare energie termică

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul încheierii, executării, suspendării şi încetării contractului de furnizare a energiei termice

Contract furnizare energie termică
Modificări date contractuale
 1. Modificarea şi completarea contractului de furnizare energie termică sau a anexelor acestuia, se realizează prin încheierea de acte adiţionale: modificări la nivel de conducere în cadrul asociaţiei (a reprezentantului legal); modificarea adresei de destinaţie a facturilor de energie termică; schimbarea denumirii societăţii; modificarea datelor specifice: corpuri de încălzire, număr robinete apă caldă, mod alimentare etc.
 2. În cazul modificării codului unic de înregistrare fiscală (CIF) se impune încheierea unui nou contract de furnizare cu noua persoană juridică.
Transformarea din asociaţie de locatari în asociaţie de proprietari

În acest caz se impune reînnoirea formelor legale de contract furnizare energie termică.

CMTEB are relaţii comerciale cu următoarele Asociaţii de Locatari (contractele de furnizare a energiei termice în vigoare sunt perfectate pe Asociaţii de Locatari).

Începând cu luna octombrie 2018 a intrat în vigoare Legea nr. 196 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor şi se abrogă Legea nr. 230/2007 şi HG nr. 1588/2007. Legea nr. 196/2018 prevede:

Art. 96 (5) Operatorii economici care furnizează/prestează servicii de utilităţi publice către consumatorii alimentaţi/racordaţi printr-un branşament/racord comun au obligaţia să asigure aceste servicii numai dacă la nivel de condominiu există o asociaţie de proprietari constituită în condiţiile legii care să aibă calitatea de utilizator, titular de contract sau dacă în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se constituie asociaţii de proprietari conform legii;
Art. 104 (1) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, asociaţiile de locatari din condominiile ale căror unităţi de proprietate individuală au fost dobândite în proprietate în condiţiile legii şi care nu au fost reorganizate în asociaţii de proprietari au obligaţia să se reorganizeze în conformitate cu prevederile prezentei legi;

Rezilierea contractului
 • Orice solicitare de reziliere a contractului de furnizare a energiei termice, se face în scris şi se înregistrează la Registratura CMTEB;
 • Consumatorul trebuie să permită accesul personalului CMTEB în spaţiul care face obiectul contractului în vederea sistării furnizării energiei termice;
 • În cazul în care punctul de consum este situat într-un apartament din cadrul unui imobil tip condominiu, rezilierea contractului de furnizare a energiei termice se poate realiza în următoarele condiţii:
  - Destinaţia apartamentului care face obiectul contractului revine la destinaţia iniţială, respectiv cea de locuinţă;
  - Debranşarea instalaţiilor termice aferente apartamentului, de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, cu respectarea legislaţiei în vigoare (Legea nr. 51/2006 şi Legea nr. 325/2006).
 • Utilizatorul are obligaţia de a achita integral debitele datorate către furnizor.
Informaţii importante
 

În cazul constituirii mai multor asociaţii de proprietari în cadrul unui imobil (pe scări/ tronsoane), pentru încheierea de contracte separate cu fiecare asociaţie legal constituită şi implicit emiterea de facturi separate, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

 • Să existe posibilităţi tehnice de separare a instalaţiilor termice pe scări / tronsoane *;
 • Să existe grup de masurare / contoare la nivel de scară / tronson;
 • Pentru imobilul respectiv să nu se înregistreze debite la CMTEB. Dacă există debite, acestea trebuie să fie împarţite şi recunoscute de fiecare asociaţie în baza unui Proces-verbal încheiat la sediul Serviciului Contracte.

* Nota privind existenţa posibilităţilor tehnice de separare pe scări împreună cu schiţa de delimitare a instalaţiilor termice între consumator şi furnizor sunt întocmite de Sectia Distribuţie la care este arondat imobilul dumneavoastră.

Nu uitati!
Pentru incheierea contractului, modificarea datelor contractuale sau rezilierea contractului aveti nevoie de stampila asociatiei, firmei etc.

Date contact
 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Comercială - Serviciul Contracte Furnizare Energie Termică:
Adresa: Str. Sfinţii Apostoli nr. 14, sector 5, Bucuresti
Telefon: 031.069.9104; 031.069.9103