icon-calorifer

Despre noi • Legislaţie

 • Ordinul A.N.R.S.C. nr. 483/2008 :: Ordin privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice
 • Legea nr. 325/2006 :: Legea serviciului public de alimentare cu energie termică
 • Legea nr. 51/2006 cu completările şi modificările ulterioare :: Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • Legea nr. 225 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 • Ordinul A.N.R.S.C. nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică
 • H.G. nr. 425/1994 cu completările şi modificările ulterioare :: Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice
 • Legea nr. 196/2018 :: Legea privind privind înfiinţarea, organizarea şi funcționarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
 • H.G. nr. 609/2007 :: Hotărâre pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică
 • H.G. nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică
 • O.G. nr. 36/2006 :: Ordonanţă privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energie termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate
 • Ordinul A.N.R.S.C. nr. 343/2010 :: Ordin privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum
 • Ordinul MLPAT nr. 29/N/1993 :: Ordin pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei şi energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici
 • H.G. nr. 348/1993 privind contorizarea apei si a energiei termice
 • Legea nr. 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare :: Legea privind societăţile comerciale
 • Legea nr. 227/2015 :: Legea privind Codul Fiscal
 • Legea nr. 207/2015 :: Legea privind Codul de Procedură Fiscală
 • Legea nr. 121/2014 :: Legea privind eficienţa energetică
 • Ordinul A.N.R.S.C. nr. 233/2004 cu modificările şi completările ulterioare :: Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică
 • H.C.G.M.B. nr. 625/14.11.2019 privind avizarea studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica, activitatile de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in arealul deservit de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Termoenergetica Bucuresti-Ilfov, stabilirea modalitatii de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termica in arealul deservit de asociatie, acordarea mandatului special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Termoenergetica Bucuresti-Ilfov pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica si atribuirea directa a contractului de delegare catre operatorul regional Campania Municipala Termoenergetica Bucuresti S.A., precum si avizarea proiectului contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termica, activitatile de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in arealul deservit de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Termoenergetica Bucuresti-Ilfov
 • H.C.G.M.B. nr. 690/2019 pentru aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor energiei termice pentru perioada 2020 – 2044, ca model economic aferent obiectivului de investiții "Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (25 obiective însumând o lungime de traseu de 105,969 km)"
 • Anexa H.C.G.M.B. nr. 690/2019 - Planul de evoluție a tarifelor energiei termice 2020-2044
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în vigoare de la 22 decembrie 2001, consolidarea din data de 27 ianuarie 2016 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23 octombrie 2001 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Rectificare 2002; Legea 371/2006; Legea 380/2006; Legea 188/2007; Legea 76/2012; Legea 144/2016;Ultimul amendament în 17 iulie 2016.
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în vigoare de la 04 aprilie 2003, republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 749 din 03 decembrie 2013. Nu există modificări până la 16 martie 2017.